President :Qiangba Puncog

Vice-President :

Cui Yuying

Xu Xianming

Li Junru

Shen Yongxiang

Fu Zitang

Secretary-general:

Lu Guangjin

Vice Secretary-general:

Wu Leifen

About the CSHRS

Contact the CSHRS