Home > DOCUMENTS >

 • Editorial Board
 • Honorary Chairman: ZHU Muzhi
 • Chairman:LUO Haocai
 • Members of the Editorial Board:
 • CHANG Jian CHEN Shiqiu CHEN Youwu HAN Dayuan Li Junru LIU Huawen LU Guangjin LU Zhian QI Yanping WANG Xigen YE Xiaowen ZHANG Wei ZHANG Xiaoling ZHANG Yonghe ZHU Liyu
 • Editorial Staff
 • Editor-in-chief:LU Guangjin
 • Managing editor-in-chief:ZHU Liyu
 • Editorial Directors:YE Chuanxing
 • Editorial Directors:
 • YE Chuanxing REN Danhong
 • Editors:
 • DU Huanfang FENG Yuan HU Tianlong LI Changshuan LU Haina SHI Yanan WANG Weirui
After 2013